Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Download hier de volledige richtlijnen voor auteurs...

Indienen

Manuscripten moeten worden ingediend bij het redactiesecretariaat (in Word, liefst lettertype Garamond 12) met vermelding van de gebruikte bestandsnamen. De tekst kan per e-mail worden aangeleverd. Van tabellen en figuren moet in dat geval wel een geprinte versie worden opgestuurd. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn manuscript. Het copyright berust bij de auteur en NTZ gezamenlijk. Overname in een ander tijdschrift is slechts mogelijk met toestemming van beiden. Voor bijdragen worden geen vergoedingen verstrekt. Auteurs van artikelen hebben recht op twee exemplaren van het nummer waarin hun artikel wordt gepubliceerd. Voor hen die een bijdrage leveren voor een rubriek is dit één exemplaar.

Planning 2012
De redactie vergaderingen zijn gepland op 28 februari, 29 mei, 28 augustus en 27 november. Manuscripten ontvangen we graag uiterlijk twee weken vóór die data per mail op het redactiesecretariaat (ruud.geus@planet.nl).
De uiterste aanleverdata voor de rubrieken Berichten, Agenda en Publicaties zijn: 30 april (voor het juninummer), 30 juli (voor het septembernummer) en 29 oktober (voor het decembernummer).

Criteria
Bij de inhoudelijke beoordeling van manuscripten wordt gelet op: wetenschappelijke verantwoording en diepgang, maatschappelijke relevantie, originaliteit, eenvoud en directheid van stijl. In NTZ wordt uniform de spelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse taal toegepast. Het manuscript moet voorzien zijn van een samenvatting in het Nederlands en in het Engels van elk ongeveer 80 woorden. De omvang van een manuscript is maximaal 10 pagina’s A4 (32 regels en 10 woorden per regel); tabellen en grafieken dienen essentiële data weer te geven en slechts gebruikt te worden ter ondersteuning van de tekst.

Literatuurlijst
Bij een artikel dient een literatuurlijst gevoegd te worden conform APA-normen: Clarke, A.M., Clarke, A.D.B. & Berg, J.M. (1985). Mental Deficiency: The Changing Outlook. Cambridge: University Press. Mittler, P. & Serpell, R. (1985). Services: An International Perspective. In A.M. Clarke, A.D.B. Clarke & J.M. Berg (Ed.) Mental Deficiency: The Changing Outlook (pp. 715-787). Cambridge: University Press. Alle auteursnamen dienen voluit geschreven en alfabetisch gerangschikt te worden. Bij meerdere publicaties van een auteur geldt de volgorde van het jaar van publicatie. Literatuurverwijzingen in de tekst worden vermeld volgens onderstaande voorbeelden: Clarke et al. (1985); Mittler (1985)